ಆಧಾರ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆಧಾರ್ GPS ಉಪಕರಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು SureEase UGR01 ಎಂಬ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ GPS ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನೂರಾರು ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು, ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರ್ GPS ಉಪಕರಣವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕಾರಣ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆಗುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಹಲವಾರು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಗುಣವಾದ ಆಂತರಿಕ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕಾರಣ, ಇದು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆಗುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಲಭತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ಇದು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವು ಹೊಂದಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯತೆಯ ಮೂಲಕ, ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಆಧಾರ್ GPS UGR01 ಉಪಕರಣವು ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

SureEase Aadhaar USB GPS

Original price was: Rs.6500.Current price is: Rs.2750.

USB GPS Aadhaar Center CSC UCL Grama One UCL Installation Support Free Shipping

Aadhaar update in Greater Noida

अगर आप अपने आधार में डेमोग्राफिक अपडेट करवाना चाहते हो, तो इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस के लम्बे लाइन लगने की जरुरत नहीं| आज भाग दौड़ भरी लाइफ स्टाइल में ऑफिस से काम करने के बाद भागदौड़, घर का सारा काम एंड फॅमिली चलाना, कितना टफ होता है, ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता…

Aadhaar in Greater noida
Aadhaar in Greater noida

आपको एक ऐसे प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से आप अपना आधार में डेमोग्राफिक अपडेट करवा सकते हो| कोई वेटिंग नहीं कोई लाइन नहीं, बस सिंपल सा ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुक करें, और सुधार के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट (हार्ड कॉपी) साथ लेकर अपने बुक किये हुए टाइम पे पहुँच जाये. अपने मन में सवाल आ रहा  होगा की आखिर कैसे अपने टाइम को बुक करें, चलिए जानते है की अपना आधार सुधार के लिए टाइम बुक कैसे करें|
सबसे पहले जो भी आधार में सुधार करवाना है, कन्फर्म करें की आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही हो, अब आधार टाइम बुक के लिए इस लिंक पे क्लिक करें https://sureease.in/aadhaar-center-in-greater-noida/
अपना हिसाब से डेट सेलेक्ट करें, फिर टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें, रेजिडेंट का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करके कॅप्टचा कोड डाले और सबमिट करें. आपको कन्फर्मेशन का मेल आएगा, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले कर स्लॉट टाइम पे सेण्टर विजिट करें.

आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेवाएं:
नाम

जन्म तिथि
पता
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी
वैध पते के प्रमाण के साथ पति का नाम
वैध पते के प्रमाण के साथ पिता का नाम

ध्यान दें:
जिनका आधार में सुधार होना है, उनको फिजिकली सेण्टर आना होगा, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही मान्य होगा, (नो व्हात्सप्प, नो ईमेल, नो फोटोकॉपी, नो प्रिंट आउट), जो भी आधार में सुधार करना है, स्पेलिंग, एड्रेस, पिनकोड अच्छी तरह से चेक करें. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का स्पेलिंग या कोई डिटेल्स मिसमैच  नहीं होना चाहिए, सभी चीजे सही और ठीक से जरूर चेक करें|
मास्क और सेनिटाईज, आपस में दूरी बनाकर रखें|
सेण्टर के नियमो का पालन करें|

*नियम व शर्ते लागू*

× WhatsApp